جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

تعداد صفحات : 201

دسته : روش تحقیق

توضیحات :

مقدمه :

 انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست که این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور ؛ترجمه فقیهی و رئوف ، 1375) چالش ها و بحران هایی مانند چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن ، بحران جمعیت ، بحران سلامتی و تغذیه ، دگرگونی های فناوری و شرایط حرفه ای ، آثار فناوری نوین ارتباطی برمهارتهای اجتماعی اجتماعی و خلق وخوی ، مشکلات خانوادگی و اشتغال والین در بیرون از منزل ، افزایش فشارهای روحی و روانی و.... ، که هر یک از این عوامل ، مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنان تحمیل می کند.


 مطالعات اخیر حاکی است که این مسائل میتوانند تأثیرات زیانبخشی بر سلامت جسمانی و  روانشناختی افراد داشته باشند . در واقع ، بین تعداد مسائل روزمره ای که افراد تجربه می کنند و علائم مشکلات سلامت  و تنش های روانشناختی و فیزیولوژیکی  همبستگی وجود دارد (دلانگیس  و همکاران، 1982 ). کمپبل  و سونسون  (1992) ، معتقدند زمانی که تنیدگی  ناشی از مسائل روزمره شدید  باشد و یا فرد به دلایل مختلفی هر تنیدگی را به صورت منفی درک کند ،سلامت و عملکرد وی (بویژه عملکرد تحصیلی ) تحت تأثیر قرار می گیرد ( کمپیل و سونسون؛ نقل از راس ،1999؛ میسرا  ،2000 ).
کنار آمدن با این فشارها و کسب مهارتهای فردی و اجتماعی ، هموار بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده ودر ادوار متفاوت زندگی او ، به اشکال گوناگون تجلی یافته است . در دورۀ کودکی ، تعارض ها جلوه چندانی ندارند ،اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری های ویژة  سنین نوجوانی ، کشمکشها و تعارضها بیشتر تظاهر پیدا می کنند. همزمان با رشد جسمانی و روانی ، انتظارات خانواده و جامعه بیز از فرد افزایش می یابد ، بطوری که نوجوان می پذیرد به سبب زندگی اجتماعی ، بخشی از تمایلات خود را محدود کند ودر چهار چوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار دهد . در این میان ، هر چه جامعه پیچیده تر و ارتباطات بین فردی و اجتماعی وسیع تر گردد ، تعارض های درونی و محیطی نبزسیر صعودی طی میکند و همه این عوامل ، به سر گشتگی و آشفتگی بیشتر فرد می انجامد . اعتیاد ، پناه بردن به انواع داروهای اعصاب ، رفتارهای ضد اجتماعی و انواع اختلالات روانشناختی و عاطفی حاصل چنین فرایندی است . بنابراین محیط آموزشی یکی از اساسی ترین محیط هایی است که آموزش مهارت های زندگی از نظر بهداشت روانی ضروری است و به نظر میرسد در حوزه تعلیم و تربیت ، چگونگی رویارویی با مسائل مذکور و ایجاد زمینه مناسب برای رشد افراد و افزایش ظرفیت روانشناختی و توانایی های روانی – اجتماعی ،برنامه ریزی و الزامهای خاصی را می طلبد .
 از طرفی نتایج بررسی های مختلف  نشان داده است که سبک های مقابله ای افراد در برابر مشکلات  و مسائل  زندگی  متفاوت است ، برخی هنگام  مواجهه  با  مشکلات ،  می کوشند با  ارزیابی درست و منطقی  موقعیت و با استفاده  از راهبرهای مؤثر با موقعیت  مقابله  کنند ، عده ای  در مواجهه    با  مشکلات   به  جای   مقابله  سازگارانه  با  مسائل  ، سعی  می کنند  به  روشهای  مختلف مانند : کناره گیری  ،  افسردگی  ،  پناه بردن به الکل و مواد و سایر راهبرهای نا کارآمد ، از رویارویی با مشکلات اجتناب کنند. بنابراین مقدار تنیدگی که فرد تجربه می کند ممکن است تحت تأثیر توانایی فرد در مقابله مؤثر با رویداد ها و موقعیتها ی تنیدگی زا باشد . پژو هشگران با بررسی راهبردهای مقابله ای افراد موفق و نا موفق نشان دادند ، افرادی که بطور موفقیت آمیز با مشکلات مقابله میکنند ، افرادی هستند که خود را به مجموعه ای از مهارت ها تحت عنوان مهارت های زندگی مجهز کرده اند (کلینکه  ، نقل از محمد خانی ، 1380 ). براین اساس ، می توان گفت مهارتهای زندگی تواناییها و مهارت های عملی هستند که موجب رفتارهای مثبت و سازگارانه گردیده و برای احساس موفقیت ، توانمندی و شادکامی در زندگی روزمره مورد نیاز می باشد ( سازمان جهانی بهداشت ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ،1377 ). ویژگی برجسته این برنامه ها آموزش مهارت های شناختی – رفتاری است که در اصلاح مشکلات رفتاری یا روانشناختی مؤثر تشخیص داده شده اند (بوتوین ، 1983 ؛ نقل از ناصری و نیک پور ،1383 ). این مهارت ها توانایی هایی هستند که منجر به ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، انجام مسئولیت های اجتماعی ، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه می زند ، می شود . برهمین اساس در سالهای اخیر   آموزش مهارتهای زندگی برای آماده نمودن افراد ، هنگام مقابله با  مشکلات و ایجاد رفتارهای مثبت و در نتیجه دستیابی  به  زندگی  موفقیت آمیز  مورد  توجه  روانشناسان  و       دست اندر کاران نظامهای آموزشی قرار گرفته است و امروز بخشی از برنامه های درسی سطوح گوناگون تحصیلی به آموزش زندگی اختصاص دارد (ادیب و فردانش،1382). در اهداف آرمانی آموزش و پرورش ایران نیز تحت مضامین گوناگون به آموزش مهارتهای زندگی تاکید شده است، که این موارد عبارتند از:
- پرورش روحیه ی اعتماد به نفس و استقلال شخصیت .
 
- پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز .
- پرورش روحیه ی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی .
- پرورش روحیه ی تحمل آرای دیگران و سعه ی صدر .
- پرورش روحیه ی مقاومت در برابر تبلیغات سوء و.... که در نهایت منجر به تأمین سلامت جسمی و بهداشت روانی می شود (صافی ، 1379 )...
 

 فهرست مطالب :
۱-۱- مقدمه ۵
فصل اول مسأله مورد بررسی ۵
۱-۲- بیان مسأله ۸
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۵
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۹
۱-۴-۲- اهداف جزئی : هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از : ۲۰
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۰
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۱
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۱
۱-۶-۳- شیوه های حل  تعا رض بین فردی ۲۳
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۴
فصل دومپیشینه تحقیق و پایه های ۲۵
نظری ۲۵
۲-۱- مفهوم سلامت ۲۶
۲-۲- ابعاد سلامت ۲۷
- سلامت روان شناختی ۲۸
بهداشت روان ۳۶
ب) ارتباطات ارتباطی ۳۷
۲-۳-۱-حل مساله ۳۹
ب) مهارت های خاص حل مساله : ۴۵
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۴۷
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۵۰
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۵۵
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۵۶
تعارض و تضاد میان ارزش ها : ۶۳
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۶۷
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۷۱
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود ۷۵
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی ۷۶
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی ۷۷
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد ۸۰
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : ۸۴
فصل سوم روش شناسی تحقیق ۸۸
۳-۳- جامعه آماری ۹۰
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری ۹۰
۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۹۱
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 91
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 99
الف) معرفی مقیاس : ۹۹
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک ۱۰۲
الف) معرفی مقیاس ۱۰۲
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: ۱۰۳
فصل چهارم ۱۰۶
یافته های  تحقیق ۱۰۶
۴-۱- فراوانی گروه ها ۱۰۷
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۰۸
جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله ۱۱۳
جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵
ب) آمار استنباطی ۱۱۹
جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی ۱۲۰
الف)شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱
الف)حل مسأله سازنده ۱۲۴
فصل پنجم ۱۳۱
۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱۳۹
پرسشنامه ۱۴۱
آزمون SCL-90 141
۲-۱- مفهوم سلامت ۱۴۷
۲-۲- ابعاد سلامت ۱۴۸
- سلامت معنوی ۱۴۹
- سلامت روان شناختی: ۱۵۰
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۱۵۵
بهداشت روان ۱۵۸
ب) مهارت های ارتباطی ۱۵۸
۲-۳-۱-حل مساله ۱۶۰
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۱۶۲
ب) مهارت های خاص حل مساله : ۱۶۶
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۱۶۹
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۱۷۲
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۱۷۳
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۱۷۹
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۱۸۵
الف )تعارض فرد با خود ۱۸۵
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۱۸۶
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۱۸۸
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۱۹۲
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۱۹۶
منابع مورد استفاده ۱۹۹
الف)منابع فارسی ۱۹۹


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید