جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 118

دسته : مدیریت و حسابداری

توضیحات :

مقدمه
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.


هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.
 
1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله
تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (1958)  آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.
قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن 1986)
تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه     9
1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله     11
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق     14
3-1- اهداف تحقیق     15
4-1- فرضیات تحقیق     17
5-1- روش تحقیق     17
6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات     18
7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)    19
8-1- تعریف عملیاتی متغیرها    19
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه     23
1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن     23
2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه    
نظریه سود خالص     25
نظریه سود عملیاتی خالص     26
نظریه مودیلیانی و میلر     27
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر     28
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر     30
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات    
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات    
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر     37
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی    39
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی     42
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی    43
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی     44
تئوری توازی ایستا    46
تئوری ترجیحی     48
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول     49
3-2- پیشینه تحقیق     50
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه     65
1-3- نوع تحقیق     66
2-3- معرفی متغیرهای تحقیق     67
3-3- فرضیه های تحقیق     68
4-3- قلمرو تحقیق     68
5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری     69
6-3 فرآیند تحقیق     69
7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن     70
8-3- روش جمع آوری داده ها     70
9-3- روش تحلیل داده ها     70
10-3 آزمون توزیع متغیر ها     72
11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.
     72
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه     77
1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق ...78   
2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش
     81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه     101
1-5- خلاصه تحقیق     102
2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری     104
3-5- پیشنهادهای تحقیق     108
فهرت منابع و مآخذ.........................113
 
فهرست نمایه ها
شماره و عنوان نمایه    صفحه
نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن    24
نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص     25
نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی     26
نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه     78

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه     78
نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه    80
نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه    83
نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق     85
نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون     85


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید