اندازه آلت تناسلی و رشد اون در دوران نوجوانی و جوانی یکی از اضطراب های مردهای جوان هست.میزان سرچ هایی که در این زمینه انجام می شود و همچنین مقدار حجم بالای آگهی های بعضا فریب دهنده تلویزیونی و اینترنتی گویای این اهمیت هست .

با این وجوده که اکثر مردها می دونن که اندازه آلت تناسلیشون با اندازه آنت تناسلی فرد دیگه متفاوت هست ولی این اضطراب در اندازه آلت تناسلی بسیار روی رویحه فرد تاثیر میزاره.این در حالی است که رضایتمندی جنسی به چندین عامل وابسته است که اندازه آلت تنها یکی از آن هاست.باید توجه داشت، بزرگی آلت تناسلی معادل رضایتمندی کامل جنسی نیست.

گرایش تمایلات و توجهات به اندازه آلت اگرچه اندازه آلت تناسلی به عنوان یکی از جنبه های آناتومی بدن انسان مورد توجه بوده ،اما گرایش و توجه به آن نیز متفاوت بوده و هست.
به عنوان مثال در روم یا یونان قدیم آلت بزرگ مایه خنده و تمسخر بوده که آثار آن در موزه ها موجود است.

روش های بزرگ کردن آلت تناسلی
روش های بزرگ کردن آلت تناسلی

روش های بزرگ کردن آلت تناسلی

بزرگ کردن آلت تناسلی