جزئیات کامل :

عنوان کامل : بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستان

تعداد صفحات : 100

دسته : روان شناسی و مشاوره

توضیحات :

چکیده:

به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)

سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر مبنای الگوی بامریند روی مادران و پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس روی فرزندان آنها اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار کامپیوتریSPSS نتایج نشان داد که مادرانی که شیوه تربیتی آنها دموکراتیک و آزادگذاری است انگیزش پیشرفت فرزندان آنها بیشتر است.

در این تحقیق از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد.

مقدمه

آدمی موجودی شگفت انگیز است. می تواند رویدادها را ادراک کند، به قضاوت های پیچیده دست بزند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل کند و نقشه ها را عملی سازد. این ماشین پیچیده ممکن است برای مقاصد مختلف به کار افتد؟ مثلا" نقشه جنگ را طرح کند یا به اکتشافات فضایی پردازد انسان دیگر را تحقیر کند یا بیماری را نوازش کند و بالاخره خواهان محبوبیت، برتری جویییا دوستی باشد. اینکه آدمی استعدادهای خود را صرف چه هدفهایی خواهد کرد منوط به انگیزش او است، یعنی به نوعی امیال، آرزوها، خواسته ها، نیازها، هوسها، گرسنگی ها، عشقها، تفریحها و ترسهای او بستگی دارد. (براهنی، 1366 )

یکی از هدفهای روان شناسی به عنوان یک علم، تبیین رفتار است. از این رو هر موضوعی که در این مورد به ما کمک کند باید مورد توجه قرار گیرد. تبیین رفتار یعنی اینکه چرا رفتار اتفاق می افتد. روانشناسی انگیزش بخشی از پاسخ به این چرا را ارائه می دهد. چرا یک موش به جستجوی غذا می پردازد؟ چرا یک دانشجوی دانشکده سخت تلاش می کند تا مهندس شود؟ در حالی که آن دیگری یا کمتر کار می کند یا کاری انجام نمی دهد؟ جواب سؤال اول این است که موش گرسنه است، لکن پاسخ سؤال دوم چندان روشن نیست زیرا انگیزش هر دانشجو به عوامل متعدد بستگی دارد. (شکرکن ، 1373)

هدف روانشناسی انگیزش، یافتن علل رفتارهای ساده و پیچیده است. در حقیقت علم انگیزش در جستجوی علت همه رفتارها است و در نتیجه روانسناسی را در تبیین رفتار یاری می دهد.

در طول قرنها عده زیادی از متفکران اجتماعی و فلاسفه پیرامون طبیعت انسان به بحث پرداخته اند و در این بین مطالب نظری خاصی پیرامون انگیزش بیان داشته اند. مثلا" در قرن یازدهم توماس هابز فیلسوف انگلیسی معتقد بود که انسان ذاتا" خودخواه، مخرب و سفاک است و نتیجه گرفت انسانها برای جلوگیری از هرج و مرج باید خود تسلیم قدرت سلطان خودکامه بنمایند.

بعد از هابز، جان لاک انگلیسی که از طرفداران حکومت پارلمانی بود ادعا کرد که انسان ذاتا" صلح جو، پاک طینت و سرشار از حس همکاری است.   (به نقل از غفوری ، 1376)

قبل از اینکه به بیان نظریه های انگیزش بپردازیم لازم است که ابتدا تعاریفی از انگیزش عنوان گردد.

فهرست مطالب

 فصل اول - انگیزش
 چکیده
 مقدمه
 تعریف انگیزش
 فصل دوم - ساختار نظریه اتکینسون
 ساختار نظریه اتکینسون
 کارایی نظریه اتکینسون
 نتیجه
 نظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفت
 رفتار و انگیزه پیشرفت
 نظریه مورای
 ویژگی های افراد پیشرفت گرا
 تلفیق و نتیجه گیری از تحقیقات پیشین
 فصل سوم - ابزار و روش تحقیق
 مقدمه
 روش تحقیق
 جامعه آماری
 نمونه آماری و روش نمونه گیری
 مشخصات ابزار اندازه گیری
 پایایی و روایی آزمون
 روشهای آماری
 فصل چهارم - بررسی فرضیه ها
 مقدمه
 الف- اطلاعات توصیفی  جداول، نمودارها ودرصدها.
 جدول شماره 1-4 – وضعیت اشتغال مادران
 نمودار شماره 1-4- وضعیت اشتغال مادران
 جدول شماره 2-4 – توزیع فراوانی میزان تحصیلات مادران
 نمودار شماره 1-4- وضعیت اشتغال مادران
 جدول شماره 3-4 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه اقتدار منطقی
 جدول شماره 4-4 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه آزادگذاری
 جدول شماره 5-4 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان مادران دارای شیوه استبدادی
 نمودار شماره 3-4- نمودار ستونى تعداد فرزندان و
 جدول شمازه 6-4 – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه اقتدار منطقی
 جدول شماره 7-4 – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه آزادگذاری
 جدول شمازه 8-4 – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه خانواده مادران دارای شیوه استبدادی
 نمودار شماره 4-4- نمودار ستونى درآمد ماهانه (فراوانی درصدی) خانوادۀ مادران
 ب- بررسی آزمایشی تک تک فرضیه ها
 جدول مربوط به فرضیه اول 9-4بررسی رابطه بین شیوه فرزندپروری«روش اقتدار منطقی» و انگیزش پیشرفت تحصیلی
 جدول مربوط به فرضیه دوم 10-4بررسی رابطه بین روش استبدادی شیوه فرزندپروری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
 جدول مربوط به فرضیه سومبررسی رابطه شیوه فرزندپروری به روش آزادگذاری با انگیزش پیشرفت تحصیلی
 جدول شماره 11-4 – مقایسه میانگین نمرات دختران و پسران از نظر انگیزش پیشرفت
 فصل پنجم - بحث ونتیجه گیری
 نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها
 بحث درمورد نتایج
 پیشنهادات کاربردی
 پیشنهادهایی برای پژوهش
 منابع
  پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
  پرسشنامه انگیزش پیشرفت


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید